Unionsmedborgare

Beslut 2021-09-01/Dnr. 2021-01374

Fråga om en studerandes arbete är av tillräcklig omfattning och varaktighet för att kunna ses som migrerande arbetstagare.

Dokument: 2021-01374

Publicerad: 2021-09-24


Beslut 2021-06-09/Dnr. 2021-01985

Fråga om när anmälan som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen bör ske, för att sökande ska behålla ställning som migrerande arbetstagare.

Dokument: 2021-01985

Publicerad: 2021-06-28


Beslut 2021-04-27/Dnr. 2020-05973

Fråga om den studerande ska ses som försörjningsberoende barn till migrerande arbetstagare i Sverige.

Dokument: 2020-05973

Publicerad: 2021-06-01


Beslut 2021-03-10/Dnr. 2020-05204

Fråga om utländsk medborgare har rätt till studiemedel genom uppehållsrätt tillsammans med varaktig anknytning.

Dokument: 2020-05204

Publicerad: 2021-06-01


Beslut 2020-06-10/Dnr. 2020-01982

Fråga om tid under vilken sjukpenning har utbetalats från Försäkringskassan kan jämställas med förvärvsarbete i bedömningen om varaktig anknytning till Sverige föreligger.

Dokument: 2020-01982

Publicerad: 2020-08-21


Beslut 2020-02-12/Dnr. 2019-03870

Fråga om den studerande behåller sin ställning som migrerande arbetstagare under studietiden.

Dokument: 2020-03870

Publicerad: 2020-03-13


Beslut 2016-05-23/Dnr. 2016-00199

Rätt till svenskt studiestöd för EU-medborgare; nu fråga om återkrav.

Dokument: 2016-00199

Publicerad: 2016-10-04


Beslut 2015-04-27/Dnr. 2015-00289

Fråga om upphörande av status som försörjningsberoende barn till migrerande arbetstagare, för den som är över 21 år och som har haft egen försörjning.

Dokument: 2015-00289.pdf (110563)kB

Publicerad: 2015-05-12 15:58


Beslut 2014-06-02/Dnr. 2014-01425

Fråga om rätten till studiemedel för EES-medborgare som inte längre har permanent uppehållsrätt.

Dokument: 2014-01425.pdf (85219)kB

Publicerad: 2014-06-19 16:25


Beslut 2014-06-02/Dnr. 2014-01127

Fråga om upphörande av status som försörjningsberoende barn till migrerande arbetstagare, för den som är över 21 år och ingått äktenskap.

Dokument: 2014-01127.pdf (102974)kB

Publicerad: 2014-06-19 16:23

Beslut 2014-06-02/Dnr. 2014-00595

Förutsättningar att en person över 21 år ska anses vara ett sådant försörjningsberoende barn till migrerande arbetstagare som avses i EU-rätten.

Dokument: 2014-00595.pdf (86868)kB

Publicerad: 2014-06-19 16:20


Beslut 2014-01-27/Dnr. 2013-04442

Fråga om migrerande egenföretagare. Det ankommer på den sökande att visa att verksamhet bedrivs och att den bedrivs i tillräcklig omfattning.

Dokument: 2013-04442.pdf (97563)kB

Publicerad: 2014-02-12 08:14


Beslut 2013-12-02/Dnr. 2013-02781

Fråga om den studerande upprätthåller sin status som migrerande arbetstagare under studierna vid tjänstledighet och uttag av semesterdagar.

Dokument: 2013-02781.pdf (101823)kB

Publicerad: 2013-12-20 11:50

Beslut 2013-10-14/Dnr. 2013-02415

Fråga om rätt till studiemedel för studier utanför unionen för svensk medborgare som rört sig inom unionen.

Dokument: 2013-02415.pdf (86075)kB

Publicerad: 2013-10-28 08:30


Beslut 2013-08-26/Dnr. 2013-02294

Fråga om rätt till svenskt studiestöd utifrån EU-rätten så som anhörig till migrerande egenföretagare.

Dokument: 2013-02294.pdf (104061)kB

Publicerad: 2013-09-06 10:19


Beslut 2013-04-22/Dnr. 2013-00747

Fråga om hur mycket den studerande måste arbeta för att under pågående studier få ställning som migrerande arbetstagare.

Dokument: 2013-00747.pdf (99887)kB

Publicerad: 2013-05-03 10:14

Beslut 2013-01-28/Dnr. 2012-05577

Fråga om hur mycket den studerande måste arbeta under studietiden för att behålla sin ställning som migrerande arbetstagare

Dokument: 2012-05577.pdf (98318)kB

Publicerad: 2013-02-07 16:51


Beslut 2013-01-28/Dnr. 2012-05416

Fråga om migrerande arbetstagare blivit ofrivilligt arbetslös i EU-rättslig mening.

Dokument: 2012-05416.pdf (84674)kB

Publicerad: 2013-02-07 16:48


Beslut 2012-12-03/Dnr. 2012-04893

Rätten till svenskt studiestöd på grund av uppehållsrätt i kombination med samhällsintegration har sin bakgrund i EU-rätten. Ett krav på att en EU-medborgare under faktiskt bosättning i Sverige också måste uppfylla de särskilda förutsättningarna för folkbokföring går inte att förena med EU-rätten.

Dokument: 2012-04893.pdf

Publicerad: 2012-12-17 10:31

Beslut 2012-10-15/Dnr. 2012-02418

Fråga om hur mycket den studerande måste arbeta under studietiden för att behålla sin ställning som migrerande arbetstagare.

Dokument: 2012-02418.pdf (16688)kB

Publicerad: 2012-10-26 13:02


Beslut 2012-01-30/Dnr. 2012-00073

Den studerande hade påbörjat sitt arbete under förhållandevis kort tid före studiernas början. En sammanvägning med annan anknytning till Sverige medförde dock att hon ansågs vara migrerande arbetstagare och kunde härleda grundläggande rätt till svenskt studiestöd ur EU-rätten så länge hon kombinerade arbete med studier.

Dokument: 2012-00073.pdf (17019)kB

Publicerad: 2012-02-10 10:55


Beslut 2011-09-19/Dnr. 2011-03782

En ung ishockeyspelare kom till Sverige, arbetade deltid i en ishockeyförening och läste på en gymnasieskola. Fråga om han kommit till Sverige för att arbeta eller för att skaffa sig en svensk gymnasieutbildning.

Dokument: 2011-03782.pdf (17194)kB

Publicerad: 2011-10-03 10:58

Beslut 2011-06-13/Dnr. 2011-01754

Fråga om hur sökande som är sambo till svensk medborgare, och som flyttat till Sverige från annat EU-land, ska bedömas vid ansökan om studiemedel. I det här fallet kunde den sökande inte härleda rätt till studiestöd som anhörig till migrerande arbetstagare.

Dokument: 2011-01754.pdf (24367)kB

Publicerad: 2011-06-23 15:13


Beslut 2009-12-14/Dnr.2009-04044

I det här fallet bedömer överklagandenämnden att en studerande som är född och uppvuxen i Sverige kan anses ha särskilda skäl att beviljas svenskt studiestöd, även om en tids vistelse utomlands gör att de formella kraven inte uppfylls.

Dokument: 2009-04044.pdf (21688)kB

Publicerad: 2010-12-16 15:48


Beslut 2008-11-10/Dnr.2008-03202

Fråga om hur sökande som är barn till svensk medborgare, och som flyttat till Sverige från annat EU-land, ska bedömas vid ansökan om studiemedel. I det här fallet ska den sökande jämställas med svensk medborgare.

Dokument: 2008-03202.pdf (19475)kB

Publicerad: 2010-12-16 15:46

Beslut 2008-08-18/Dnr.2008-01947

Fråga om särskilda skäl när kravet på permanent uppehållstillstånd inte är uppfyllt. Fråga om EU-medborgare.

Dokument: 2008-01947.pdf (22666)kB

Publicerad: 2010-12-16 15:44


Beslut 2008-04-14/Dnr.2008-00557

Fråga om den som själv är migrerande arbetstagare eller egenföretagare också kan ha status som anhörig till migrerande arbetstagare eller egenföretagare.

Dokument: 2008-00557.pdf (22739)kB

Publicerad: 2010-12-16 15:43


Beslut 2008-01-21/Dnr.2007-04996

EU-medborgare kan beviljas svenskt studiestöd om de har permanent uppehållsrätt i Sverige. Permanent uppehållsrätt uppnås först när en person har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år.

Dokument: 2007-04996.pdf (24009)kB

Publicerad: 2010-12-16 15:39


Tillbaka