Att överklaga

Om du är missnöjd med ett beslut som du fått från Centrala studiestödsnämnden (CSN) om studiehjälp, studiemedel, studiestartsstöd, omställningsstudiestöd eller återkrav av dessa kan du överklaga det till oss på Överklagandenämnden för studiestöd.

I samband med beslutet ska CSN ge information om hur och när överklagandet ska göras. Vänd dig till CSN om du behöver närmare information om hur du överklagar.

Tänk på att du ska lämna överklagandet till CSN eftersom de först ska pröva om ditt överklagande kommit in i rätt tid. Därefter skickar CSN överklagandet och övriga handlingar i ärendet till oss.

Om du har ett ärende hos Överklagandenämnden för studiestöd

Om du har ett ärende hos oss och vill komma in med fler uppgifter kan du göra det.

Om CSN bifogar ett yttrande där CSN redogör för sin inställning till överklagandet eller skickar in nya uppgifter skickar vi detta vidare till dig. Du får möjlighet att läsa det CSN lagt till, och svara eller kommentera om det behövs.

När ett beslut är fattat i ditt ärende skickas det till dig. CSN får också en kopia av beslutet för att kunna vidta de åtgärder som beslutet leder till.