Om myndigheten

Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) har till uppgift att pröva överklaganden av CSN:s beslut om beviljning av studiemedel, studiehjälp och studiestartsstöd eller om återkrav av dessa stöd. Från och med oktober 2022 prövar vi även överklaganden som avser omställningsstudiestöd.

ÖKS är högsta instans, vilket innebär att det inte går att överklaga myndighetens beslut.

ÖKS består av ett kansli som har tjugotalet medarbetare och ligger i Härnösand. Kansliet svarar för beredning och föredragning av ärendena. Vi handlägger mellan 5 000 och 6 000 ärenden per år. Myndighetschefen utses av regeringen med en förordnandetid om sex år.

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Överklagandenämnden och som avgör mer principiellt viktiga ärenden. Flertalet ärenden avgörs av myndighetschefen eller den biträdande myndighetschefen.

Överklagandenämnden sammanträder cirka åtta gånger per år och består av myndighetschefen, en ordförande, en vice ordförande samt fem övriga ledamöter. Myndighetschefen, ordföranden och vice ordföranden är, eller har varit, ordinarie domare. Av de övriga ledamöterna är två jurister, två har särskild insikt i studerandes förhållanden och en har särskild sakkunskap om utbildningsväsendet. Samtliga ledamöter i nämnden, förutom myndighetschefen, utses av regeringen med en förordnandetid om tre år. Det finns också ersättare för ledamöterna.

Årsredovisning

ÖKS sammanställer varje år en årsredovisning.

Läs och ladda ner Årsredovisning 2023