Studiemedel Övrigt

Beslut 2024-01-31/Dnr.2023-04142

Prövning av återsänt studiestöd efter ändring av lydelsen 17 kap. 2 § CSNFS 2001:1.

Dokument: 2023-04142

Publicerad: 2024-06-12


Beslut 2024-04-24/Dnr.2024-00740

Fråga om det finns särskilda skäl att betala ut studiemedel, har avvaktat beslut om omställningsstudiestöd.

Dokument: 2024-00740

Publicerad: 2024-05-07


Beslut 2024-01-31/Dnr.2023-04693

Fråga om utbetalning från Försäkringskassan med stöd av 36 kap. 18 § socialförsäkringsbalken ska samordnas med studiemedel.

Dokument: 2023-04693

Publicerad: 2024-03-20


Beslut 2023-08-23/Dnr.2023-01990

Fråga om det var rätt att avvisa ansökan om studiemedel när endast förvaltaren skrivit under ansökan.

Dokument: 2023-01990

Publicerad: 2023-09-15


Beslut 2023-03-23/Dnr.2023-00246

Prövning av rätt till studiemedel när den utländska utbildningsanordnaren förlagt utbildning till Sverige.

Dokument: 2023-00246

Publicerad: 2023-04-04


Beslut 2023-02-22/Dnr.2022-04754

Fråga om synnerliga skäl att bevilja studiemedel trots oreglerat återkrav vid beviljning där del av återkravet riktar sig mot tidigare vårdnadshavare.

Dokument: 2022-04754

Publicerad: 2023-03-03


Beslut 2022-10-19/Dnr.2022-03106

Fråga om fristående kurs vid enskild utbildningsanordnare grundar rätt till studiemedel.

Dokument: 2022-03106

Publicerad: 2022-11-10


Beslut 2022-08-24/Dnr.2022-02511

Fråga om det finns särskilda skäl att betala ut studiemedel. I det här fallet har skolan först efter utgången av den tidsperiod som studiemedlen avser intygat att den studerande bedrivit studier.

Dokument: 2022-02511

Publicerad: 2022-11-10


Beslut 2022-06-15/Dnr.2022-01850

Fråga om det finns särskilda skäl att betala ut studiemedel. I det här fallet har CSN fattat beslut om studiemedel efter att perioden som studiemedel avsåg hade upphört. CSN har berett den studerande att inkomma med studieförsäkran inom 30 dagar. Den studerande har inte, inom den angivna tidsfristen eller senare, kommit in med studieförsäkran eller på annat sätt styrkt studier i enlighet med CSN:s beslut om studiemedel.

Dokument: 2022-01850

Publicerad: 2022-07-04


Beslut 2022-06-15/Dnr.2022-01218

Fråga om det finns särskilda skäl att betala ut studiemedel för studier utomlands, trots att den studerande först efter utgången av den tidsperiod som studiemedlen avser har styrkt att denne bedrivit studier.

Dokument: 2022-01218

Publicerad: 2022-07-04


Beslut 2021-12-08/Dnr.2021-04462

Övre åldersgräns för studiemedel höjs till 60 år i ny lydelse av 3 kap. 3 § Studiestödslagen (1999:1395).

Dokument: 2021-04462

Publicerad: 2021-12-21


Beslut 2021-09-01/Dnr.2021-01230

Fråga om viss fristående kurs grundar rätt till studiemedel.

Dokument: 2021-01230

Publicerad: 2021-09-27


Beslut 2021-03-10/Dnr.2020-06021

Fråga om det finns särskilda skäl att betala ut studiemedel, trots att den studerande först efter utgången av den tidsperiod som studiemedlen avser har styrkt att han bedrivit studier.

Dokument: 2020-06021

Publicerad: 2021-04-14


Beslut 2020-02-12/Dnr.2019-05337

I det här fallet, avseende antal veckor med studielån, bedömde nämnden att den studerandes reella studieavbrott understigit ett år, innebärande att han fått studielån under en sammanhängande period.

Dokument: 2019-05337

Publicerad: 2020-03-13


Beslut 2015-03-16/Dnr.2015-00386

Parallella studier vid utbildningar med olika omfattning. Frågan i ärendet är om de studier som den studerande bedriver på komvux ska räknas med vid bestämningen av vad som utgör en studieperiod, med hänsyn till att den studerande, på grund av sin låga ålder, inte är berättigad till studiemedel för dessa studier.

Dokument: 2015-00386.pdf

Publicerad: 2015-04-02 10:11


Beslut 2014-10-13/Dnr.2014-03597

Den del av ett obetalt årsbelopp som ännu inte förfallit till betalning ska inte utgöra hinder för beviljning av studiemedel.

Dokument: 2014-03597.pdf

Publicerad: 2014-11-07 15:28


Beslut 2013-01-28/Dnr.2012-06036

Fråga om utökad beviljning som kvittning vid avräkning och återkrav.

Dokument: 2012-06036.pdf

Publicerad: 2014-06-27 10:33


Beslut 2014-06-02/Dnr.2014-01183

Retroaktiv beviljning. Fråga om vad som är en ansökan.

Dokument: 2014-01183.pdf

Publicerad: 2014-06-19 10:59


Beslut 2013-01-28/Dnr.2013-00025

Den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel finns i en av riksdagen beslutad lag och omfattas därför inte av förbudet mot åldersdiskriminering.

Dokument: 2013-00025.pdf

Publicerad: 2013-02-07 16:09


Beslut 2011-12-12/Dnr. 2011-05024

Studerande på en undantagsutbildning kunde få studiemedel även för studiefria jullovsveckor. En studerande som under höstterminen läst färre veckor än enligt utbildningsplanen kunde inte behålla rätten till studiemedel för julveckorna.

Dokument: 2011-05024.pdf

Publicerad: 2011-12-22 09:09


Beslut 2011-12-12/Dnr. 2011-04659

En undantagsutbildning räknas som sådan även om inte varje årskurs omfattar minst 60 högskolepoäng. Den studerande fick därför räkna ihop de båda terminerna och kunde beviljas studiemedel för 40 veckor trots att poängen var ojämnt fördelad mellan terminerna.

Dokument: 2011-04659.pdf

Publicerad: 2011-12-21 15:32


Beslut 2011-12-12/Dnr. 2011-04550

Studerande på en undantagsutbildning kunde få studiemedel även för studiefria jullovsveckor. En studerande som under vårterminen läste färre poäng än enligt utbildningsplanen kunde ändå behålla rätten till studiemedel för julveckorna.

Dokument: 2011-04550.pdf

Publicerad: 2011-12-21 15:28


Beslut 2011-10-31/ Dnr. 2011-03426

Avtrappningsregler för inkomst. En utökad beviljning i veckor ledde till en lägre beviljning i kronor. Fråga om CSN:s serviceskyldighet.

Dokument: 2011-03426.pdf

Publicerad: 2011-11-14 13:49


Beslut 2011-10-31/Dnr. 2011-03927

Retroaktiv beviljning. Fråga om när en elektronisk ansökan kan anses ha kommit in till CSN

Dokument: 2011-03927.pdf

Publicerad: 2011-11-11 16:11


Beslut 2011-06-13/Dnr. 2011-02013

Retroaktiv beviljning. Fråga om när en elektronisk ansökan kan anses ha kommit in till CSN.

Dokument: 2011-02013.pdf

Publicerad: 2011-06-27 09:42


 

Beslut 2011-03-14/Dnr.2011-00478

Det är CSN som genom sin utredning ska visa att ett stöd från ett annat land är en sådan form av studiefinansiering som utgör hinder mot beviljning.

Dokument: 2011-00478.pdf

Publicerad: 2011-03-25 13:12


Beslut 2010-09-20/Dnr. 2010-02520

I det här fallet ansågs en utbildning studiestödsgrundande trots att det förekom inslag av validering

Dokument: 2010-02520.pdf

Publicerad: 2011-03-15 08:26


Beslut 2008-11-10/Dnr. 2008-03159

Studiehjälp beviljas den studerande, inte hans eller hennes föräldrar. Även om förmyndaren är betalningsskyldig om en minderårig får återkrav, så är den minderåriges återkrav inte ett hinder för att förmyndaren själv ska beviljas studiemedel.

Dokument: 2008-03159.pdf

Publicerad: 2010-12-20 15:35


Beslut 2008-09-15/Dnr. 2008-02484

Studiestöd för eftergymnasiala studier utanför Norden kan bara beviljas om Högskoleverket har beslutat att utbildningen kan anses ha en godtagbar standard. Högskoleverkets beslut är bindande och kan inte prövas av nämnden.

Dokument: 2008-02484.pdf

Publicerad: 2010-12-20 15:33


Beslut 2008-09-15/Dnr. 2008-02259

I det här fallet läser den sökande en flygkurs som inte finns angiven i bilagan till studiestödsförordningen. Endast utbildningar och kurser som finns upptagna i bilagan till studiestödsförordningen berättigar till studiestöd.

Dokument: 2008-02259.pdf

Publicerad: 2010-12-20 15:30


Beslut 2007-06-18/Dnr. 2007-01122

En ändring till den studerandes nackdel kan genomföras genom avräkning. I detta fall har CSN möjlighet att kvitta en summa som betalats ut med för högt belopp genom att korrigera kommande utbetalningar, trots att det saknas grund för återkrav.

Dokument: 2007-01122.pdf

Publicerad: 2010-12-20 15:28


Beslut 2007-02-19/Dnr. 2007-00276

Obetalda återkravsskulder gör att den sökande inte kan beviljas studiemedel. Synnerliga skäl att bortse från återkravet saknas.

Dokument: 2007-00276.pdf

Publicerad: 2010-12-20 15:19


Beslut 2007-02-19/Dnr. 2006-04924

I det här fallet läser en studerande en svensk utbildning där vissa delar av utbildningen är förlagda utomlands. Överklagan gäller CSN:s bedömning av studieperiod och studietakt.

Dokument: 2006-04924.pdf

Publicerad: 2010-12-20 15:11


 

Beslut 2006-09-11/Dnr. 2006-02954

En fyra veckor lång specialanpassad kurs som är förberedande för studier på eftergymnasial nivå utomlands kan inte med lika stor fördel bedrivas i Sverige. Därför kan, i det här fallet, studiemedel lämnas för en gymnasial utbildning utanför Norden.

Dokument: 2006-02954.pdf

Publicerad: 2010-12-20 15:07


Beslut 2006-03-20/Dnr. 2006-00472

I det här fallet har CSN fastställt ett för lågt antal förbrukade veckor på eftergymnasial nivå, och sedan ändrat det i efterhand. När CSN fastställer antalet förbrukade veckor är det ett gynnande förvaltningsbeslut. Ett gynnande förvaltningsbeslut kan inte ändras på det sätt som har skett i detta fall.

Dokument: 2006-00472.pdf

Publicerad: 2010-12-20 15:06


Beslut 2006-01-16/Dnr. 2005-04825

I det här fallet är det oklart om det handlar om en sammanhängande period eller en ny studiemedelsperiod. Dessutom finns det ett gammalt gynnande förvaltningsbeslut för den sökta tidsperioden.

Dokument: 2005-04825.pdf

Publicerad: 2010-12-20 15:03


Beslut 2004-09-20/Dnr. 2004-03875

I det här fallet bedömde nämnden att det finns synnerliga skäl att bevilja studiemedel trots att den sökande hade obetalda återkravsskulder.

Dokument: 2004-03875.pdf

Publicerad: 2010-12-20 15:01