Suomeksi – Finska

Opintotuen valituslautakunta
Opintotuen valituslautakunta on valtion viranomainen, jonka pääasiallinen tehtävä on käsitellä Opintukiasiain keskuslautakunnan (Centrala studiestödsnämnden , CSN) opintotuen myöntämisestä ja takaisinperintävaatimuksista tehtyjä valituksia.
Viranomainen toimintaa säätelee opintotukilaki (1999:1395),
opintotukiasetus (2000:655) sekä Opintotuen valituslautakuntaa koskevat ohjeet sisältävä asetus (2007:1348).
Viranomaisen verkkosivulla on muun muassa tietoja viranomaisesta ja siitä, mistä päätöksistä voi valittaa ja miten valitus tehdään. Verkkosivulla on myös Valituslautakunnan tekemiä, suuntaa-antavia ratkaisuja sekä tietoja siitä, miten viranomaiseen otetaan yhteys.
Viranomaisesta
Opintotuen valituslautakunnan kanslia, jonka Härnösandissa sijaitsevassa toimipaikassa on tällä hetkellä töissä noin parikymmentä työntekijää, vastaa asioiden valmistelusta ja esittelystä.
Opintotuen valituslautakunta käsittelee noin 7 000 asiaa vuodessa. Viranomaiseen kuuluu erityinen päättävä elin, Valituslautakunta, joka ratkaisee periaatteellisesti tärkeät asiat. Useimmat asiat ratkaisee kuitenkin joko viranomaisen johtaja tai apulaisjohtaja.
Opintotuen valituslautakunnan tehtävänä on käsitellä CSN:n opintorahan tai -avun myöntämistä  tai näiden tukien takaisinperintää koskevat valitukset.

Opintotuen valituslautakunta on korkein näitä asioita hoitava viranomainen, mikä merkitsee, ettei Opintotuen valituslautakunnan päätöksistä voi valittaa.

Erityinen päättävä elin kokoontuu kahdeksan kertaa vuodessa ja koostuu viranomaisen johtajasta, puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja viidestä muusta jäsenestä. Viranomaisen johtaja, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat varsinaisia tuomareita. Muista jäsenistä kaksi on juristia, kaksi on perehtynyt erityisesti opiskelijoiden opiskeluolosuhteisiin ja yhdellä on erityistuntemusta koulutuslaitoksesta. Jäsenillä on myös varamiehet.

Valittaminen
Kuka saa valittaa?
Päätöksestä saa valittaa vain se, jota päätös koskee, tai hänen edustajansa tai tietyissä tapauksissa hänen huoltajansa. Toinen edellytys on, että päätös on ollut kielteinen hänen suhteensa.
 
 
Mistä saa valittaa?
Vielä yhtenä valituksen edellytyksenä on, että on olemassa päätös, josta saa valittaa. Seuraavissa tapauksissa valitusoikeutta ei ole:
· CSN:n ennen päätöksen tekemistä lähettämät tiedotteet,
· CSN:n kannanotto vahingonkorvausvaatimukseen tai
· maksuohjelmia, maksujen lykkäyksiä  ja vastaavia koskevat päätökset. Tässä tapauksessa voidaan mainita, että Valituslautakunta on käytännön työssään tehnyt selväksi, että sen ei ole mahdollista päättää keskeytyksestä (inhibitio) takaisinperintäasioissa.
Kaikista CSN:n tekemistä päätöksistä ei myöskään voida valittaa Opintotuen valituslautakunnalle. Opintolainan normaalia takaisinmaksua koskevista päätöksistä valitetaan sen sijaan hallinto-oikeuteen.
 
Valittaminen
Valitus tulee jättää kirjallisena ja siitä tulee käydä ilmi valitettava päätös ja miten valittaja haluaa päätöstä muutettavan.
Valituksesta tulee käydä myös ilmi:
• päätöksen päivämäärä
• nimi
• henkilötunnus
• osoite
• puhelinnumero
• matkapuhelimen numero
• sähköpostiosoite
Valitukseen tulee myös oheistaa mahdolliset liitteet, kuten todistukset, koulutodistukset ja muut asiakirjat, joihin halutaan vedota. CSN:n asiaa koskevia asiakirjoja ei kuitenkaan tarvitse esittää uudelleen.
Jos valittaja ei ole täysivaltainen, myös hänen edustajansa nimi ja osoite tulee käydä ilmi valituksesta. Jos täysivaltainen henkilö käyttää asiamiestä, tällä pitää olla valtakirja.
Valitus pitää lähettää CSN:lle kolmen viikon sisällä päivästä, jolloin opiskelija sai tiedon päätöksestä.
Valitus lähetetään osoitteeseen:
CSN
Box 488
631 06 Eskilstuna
Valituksen saatuaan CSN:n tulee nopeasti ottaa kantaa siihen, onko syytä muuttaa päätöstä hallintolain määräysten mukaisesti. Ellei CSN muuta päätöstä, valitus lähetetään Opintotuen valituslautakunnalle yhdessä asian muiden asiakirjojen kanssa.
Asian kulku Opintotuen valituslautakunnassa
Kun valitusasia tulee Opintotuen valituslautakuntaan CSN:ltä, se rekisteröidään ja viranomaisen käsittelijä saa tehtäväkseen käsitellä sen. Valittajalle tiedotetaan, että asia on saapunut viranomaiselle, ja valittaja saa myös viranomaisen yhteystiedot. Asian mukana tulee toisinaan myös lausunto, jossa CSN selvittää kantansa valitukseen. Tällainen lausunto lähetetään aina valittajalle, jotta tämä saisi mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä CSN:n kannanottoon ennen kuin Opintotuen valituslautakunta päättää asiasta. Valittaja voi antaa mielipiteensä tiedoksi lautakunnalle joko kirjeitse tai sähköpostitse.Asioista päättää joko viranomaisen johtaja tai apulaisjohtaja tai niistä päätetään lautakunnan kokouksessa.Kun asiasta on päätetty, ratkaisu lähetetään valittajalle, ja CSN saa kopion päätöksestä voidakseen suorittaa päätöksen aiheuttamat toimenpiteet.