Srpski – Serbiska (Latinsk alfabet)

nformacije o ?albenom veću  za novčanu pomoć tokom studija (Överklagandenämnden för studiestöd)
 
Start
?albeno veće za novčanu pomoć tokom studija predstavlja organ dr?avne uprave čiji je glavni zadatak da obrađuje ?albe na odluke donete od strane Centralnog saveta za finansiranje školovanja (CSN), o dodeli novčane pomoći i zahtev za povraćaj iste.
Za navedeni organ dr?avne uprave,va?i Zakon o novčanoj pomoći tokom studija (1999:1395),
odredba o novčanoj pomoći tokom studija (2000:655) kao i odredba (2007:1348) sa instrukcijama za ?albeno veće, i informacije o načinu kontaktiranja sa organom dr?avne uprave.
Na web mestu organa dr?avne uprave, mo?e se između ostalog naći informacije o organu, o tome na koje odluke se mo?e ulo?iti ?alba i na koji način se mo?e ?aliti na odluku. Web mesto sadr?i takođe i uputstvene odluke koje su donesene od strane ?albenog veća i informacije o tome kako stupiti u kontakt sa organom dr?avne uprave.
O navedenom organu dr?avne uprave
 
Sekretarijat ?albenog veća za novčanu pomoć tokom studija , koji trenutno ima dvadesetak saradnika i nalazi se u Härnösand-u, odgovara za pripremu i izlaganje predmeta. Šef ovog organa dr?avne uprave je direktor koji se bira od strane vlade.
?albeno veće za novčanu pomoć tokom studija rešava cirka 7 000 predmeta godišnje. U okviru ?albenog veća za novčanu pomoć tokom studija, postoji poseban organ za odluke, ?albeno veće (Överklagandenämnden), koji odlučuje više principijelno u va?nim predmetima. Višebrojni predmeti se rešavaju od strane šefa navedene dr?avne uprave ili od strane zamenika šefa navedene dr?avne uprave.
?albeno veće za novčanu pomoć tokom studija, ima u zadatak da odlučuje o osnovanosti ?albe na odluku CSN:a o dodeli novčane pomoći za studije, ili pak na odluku o povraćaju te novčane pomoći.
?albeno veće za novčanu pomoć tokom studija je zadnja instancija za ove predmete, što znači da nije moguće ?aliti se na odluku donetu od strane ?albenog veća za novčanu pomoć tokom studija.
Poseban organ za odluke – ?albeno veće, odr?ava sastanke 8 puta godišnje i sastoji se od šefa navedene dr?avne uprave, predsednika, zamenika predsednika i pet ostalih članova veća. Šef navedene dr?avne uprave, predsednik i zamenik predsednika, su redovne sudije. Od ostalih članova veća, dva su pravnici, dva imaju poseban uvid u okolnosti studenata a jedan je veštak po pitanjima sistema za obrazovanje. Takođe postoje i zamene članova veća.
 
 
 
 
Kako ulo?iti ?albu
Jedino je licu na koje se odnosi odluka, njegovom zastupniku ili pak u nekim slučajevima staratelju, dozvoljeno da podnese ?albu na odluku. Još jedan uslov je da odluka nije donesena u korist navedenog lica.
Na šta se mo?e podnijeti ?alba
Još jedan uslov je da postoji odluka na koju se mo?e ?aliti. Na primjer, nije se moguće ?aliti na:
·         informacione poruke koje CSN šalje prije nego što se donese odluka
·         Stav CSN:a po pitanju zahteva za obeštećenje ili
·         Pitanja o planu otplate, odlaganje plaćanja i slično. U ovom slučaju se mo?e takođe napomenuti da je ?albeno vieće za novčanu pomoć tokom studija, u svojoj praksi, razjasnilo da nije moguće donositi odluku o inhibiciji u predmetima povraćaja novca. Ne mogu se ni ulo?iti ?albe kod ?albenog veća za novčanu pomoć tokom studija, na sve odluke koje donosi CSN. ?albe na odluke predmeta o redovnom otplaćivanju studentskog kredita, se stoga podnose kod Upravnog suda.
?alba
?alba mora biti u pismenoj formi i mora iz nje proizilaziti na koju odluku je podneta ?alba i na koji način podnosilac ?albe ?eli da se odluka preinači.
U ?albi treba takođe navesti:
·         datum odluke
·         ime
·         matični broj
·         adresu
·         broj telefona
·         broj mobilnog telefona
·         e-mail adresu
Eventualni prilozi ?albi mogu biti, na primer: potvrde ili drugi dokumenti koji se tra?e. Ako punoletno lice anga?uje punomoćnika, to se mora prilo?iti punomoćje za predstavnika.
?alba se šalje CSN:u u roku od tri nedelje od dana kada je student primio odluku.
?alba se šalje na adresu:
CSN
Box 488
631 06 Eskilstuna
CSN će, nakon prijema ?albe, brzo zauzeti stav o tome da li postoji razlog za promenu odluke, u skladu sa pravilima Upravnog zakona. U slučaju da CSN ne promeni odluku, ?alba će se dalje poslati ?albenom veću za novčanu pomoć tokom studija, zajedno sa dokumentima predmeta.