Sámigiella – Sydsamiska

Bïevnesh Överklagandenämnden för studiestöd/studiedåarjoen laejhtememoenehtsen bïjre
Aalkoe
Studiedåarjoen laejhtememoenehtse lea staaten åejvieladtje mij laejhtemh pryövoe mah Centrala studiestödsnämndens/Voernges studiedåarjoemoenehtse (CSN) moeneme aamhtesinie gosse studiedåarjoem vedti jallh bååstede krïevi.
Åejvieladtje barka studiedåarjoelaaken (1999:1395), studiedåarjoenjoelkedassen (2000:1348) jïh njoelkedassen mietie gusnie Studiedåarjoen laejhtememoenehtsen barkoem bïhkedidh.
Åejvieladtjen webbesijjesne gååvnese gaskem jeatjebem bïevnesh åejvieladtjen bïjre, mah sjæjsjalimmieh maahtah laejhtedh jïh guktie sjæjsjalimmiem laejhtedh. Webbesijjesne aaj bïhkedimmie moenemh mah Laejhtememoenehtse moeneme jïh bïevnesh guktie åejvieladtjem bïeljelidh.
Åejvieladtjen bïjre
Studiedåarjoen laejhtememoenehtsen kanslije, man daelie göökteluhkie låhkoen barkijh jïh Hïernesaandesne, ierieh gïetede jïh dejtie åvtese buakta. Åejvieladtjen åejvie lea direktööre maam reerenasse nammohte.
Studiedåarjoen laejhtememoenehtse medtie 7 000 ierieh jaepesne gïetede. Åejvieladtjesne sjïere sjæjsjalimmieorgaane, Laejhtememoenehtse, mij jienebh prinsipielles ierieh sjæjsjele. Jeenjemes ierieh åejvieladtjeåejvie jallh dan sæjjasadtje muana.
Studiedåarjoen laejhtememoenehtsen laavenjasse lea laejhtemh pryövedh mah CSN:e moeneme jis studievierhtieh jallh studieviehkiem vadteme jallh jis dejtie dåarjojde bååstede krïeveme.
Studiedåarjoen laejhtememoenehtse lea bijjemes instaanse dejnie ierine, ih maehtieh Studiedåarjoen laejhtememoenehtsen sjæjsjalimmiem laejhtedh.
Dïhte sjïere sjæjsjalimmieorgaane medtie 8 tjåanghkoeh jaepesne åtna jïh desnie åejvieladtjeåejvie, åvtehke, åvtehken sæjjasadtje jïh vïjhte lïhtsegh. Åejvieladtjeåejvie, åvtehke jïh åvtehken sæjjasadtje lea ordinarije dåapmerh. Dejstie jeatjah lïhtsegijstie lea göökte juristh, guektien lea sjïere maahtoe lohkiji tsiehkiej bïjre jïh akten sjïere aamhtesemaahtoe ööhpehtimmieöörnegen bïjre. Gaajhkh lïhtsegh sæjjasadtjh utnieh.
Laejhtedh
Gie åådtje laejhtedh
Maahtah sjæjsjalimmiem laejhtedh jis lea dov aamhtesen bïjre, åelieh maehtieh aaj laejhtedh. Aaj krïbpesjibie dah leah dov/dan aamhtesen vööste sjæjsjalin.
Maam åådtje laejhtiesåvva
Aaj krïbpesjibie sjæjsjalimmie gååvnese maam maahtah laejhtedh. Ij maehtieh vuesiehtimmien gaavhtan laejhtedh:
– bïevnesh maam CSN:e seedtie åvteli sjæjsjele,
– CSN:en mïelem skaarekrïevemidie jallh
– gyhtjelassh maaksemesoejkesjen bïjre, jis sïjhth seejnebe maeksedh jallh plearoeh gyhtjelassh. Maahta aaj daelie saarnodh Laejhtememoenehtse sov praksisisnie tjïelkesidh ij leah nuepie sjæjsjalidh inhibitasjovnen bïjre ierine gosse maaksoem bååstede krïevedh.
Ij maehtieh gaajhkh sjæjsjalimmieh laejhtedh Studiedåarjoen laejhtememoenehtsasse, mah CSN:e sjæjsjali. Sjæjsjalimmieh ierine ordinarije bååstedemaaksomi bïjre edtjh förvaltningsrätten/reeremereaktese laejhtedh.
Laejhteme
Laejhteme edtja tjaaleldh årrodh jïh desnie edtjh tjaeledh mij sjæjsjalimmie maam laejhtedh jïh guktie sïjhth sjæjsjalimmiem jeatjahtehtedh.
Laejhtiemisnie:
• daatoe gåessie dam sjæjsjali
• nomme
• persovnenummere
• adresse
• telefovnenummere
• mobijletelefovnenummere
• e-påasteadresse
Laejhtemen lissine aaj eventuelle lissieh bïejh, vïhtesjimmieh, vïhnestimmieh jallh jeatjah tjaatsegh maam sïjhth meatan årrodh. Dah tjaatsegh mah joe CSN:en ieresne gååvnesieh, ih daarpesjh ikth vielie seedtedh.
Jis laejhtije ij leah myndige tjuara åelien nomme jïh adresse aaj laejhtiemisnie årrodh. Jis myndigen persovne sæjjasadtjem seedtie dan sæjjan tjuara dïhte luhpiedimmiem buakta.
Laejhtemem edtjh CSN:se seedtedh golme våhkoeh raejesne dan biejjien raejeste gosse lohkije sjæjsjalimmiem vööjni.
Seedth laejhtemem:
CSN
Box 488
631 06 Eskilstuna

Gosse laejhteme båata edtja CSN:e varki muana jis våarome gååvnese sjæsjalimmiem jeatjahtehtedh reeremelaaken njoelkedassi mietie. Jis ij CSN:e sjæjsjalimmiem jeatjahtehtieh laejhtememStudiedåarjoen laejhtememoenehtsasse seedtie ierien bïevnesh ektine.

Guktie Studiedåarjoen laejhtememoenehtse ieriem gïetede
Gosse laejhtemeierie Studiedåarjoen laejhtememoenehtsasse båata CSN:este dellie dam tjaalasåvva jïh åejvieladtjen gïetedæjjah dam åadtjoeh. Dïhte gie lea laejhteme dïjretjem åådtje laejhteme lea åejvieladtjese båateme jïh aaj guktie maahtah dam gaskesadtedh. Ierine muvhtene jiehtese dåeriedidh gusnie CSN:e dan vuajnoem laejhtiemasse tjïelkese. Dagkeres tjïelkesimmiem iktesth laejhtiejasse seedtie guktie laejhtije nuepiem åådtje CSN:en vuajnoen bïjre mïeledh åvteli Studiedåarjoen laejhtememoenehtse ierien bïjre sjæjsjele. Laejhtije maahta prieviem jallh e-påastem moenehtsasse seedtedh jïh dan mïelem tjïelkese.
Åejvieladtjeåejvie jallh åejvieladtjeåejvien sæjjasadtje jallh moenehtsetjåanghkosne ieriem sjæjsjele.
Gosse ieriem sjæjsjalamme, ierien sjæjsjalimmiem laejhtiemasse seedtie jïh CSN:ese kopijem seedtie guktie maahta sjæjsjalimmien mietie vijriesåbpoe  gïetedidh.