Polski – Polska

Komisja Odwoławcza ds. pomocy finansowej dla osób pobierających naukę (Överklagandenämnden för studiestöd)
Komisja Odwoławcza ds. pomocy finansowej dla osób pobierających naukę jest urzędem państwowym, którego głównym zadaniem jest rozpatrywanie odwołań od decyzji podjętych przez Centralną Komisję ds. Pomocy Finansowej dla Osób Pobierających Naukę (CSN) o przydzieleniu lub żądaniu zwrotu pomocy finansowej.
Działania urzędu regulowane są ustawą o pomocy finansowej dla osób pobierających naukę (1999:1395), rozporządzeniem o pomocy finansowej dla osób pobierających naukę (2000:655) oraz rozporządzeniem (2007:1348) z instrukcją dla Komisji Odwoławczej ds. pomocy finansowej dla osób pobierających naukę.
Na stronie internetowej urzędu znajdują się między innymi informacje o urzędzie, jakie decyzje mogą być zaskarżane i jak się odwoływać od decyzji. Strona internetowa zawiera również ważne orzeczenia, które zostały wydane przez Komisję Odwoławczą i informacje na temat sposobu kontaktowania się z urzędem.
O urzędzie

Kancelaria Komisji Odwoławczej ds. pomocy finansowej dla osób pobierających naukę, którama obecnie około dwudziestu pracowników i znajduje się w Härnösand, jest odpowiedzialna za przygotowanie i referowanie spraw.

Komisja Odwoławcza ds. pomocy finansowej dla osób pobierających naukę rozpatruje około 7 000 spraw rocznie. W obrębie urzędu istnieje specjalny organ decyzyjny, Komisja Odwoławcza, która rozstrzyga pryncypialnie ważniejsze sprawy. Większość spraw rozstrzygana jest przez naczelnika urzędu lub zastępcę naczelnika urzędu.

Komisja Odwoławcza ds. pomocy finansowej dla osób pobierających naukę ma za zadanierozpatrywanie odwołań od decyzji CSN w sprawach przyznawania stypendium lub pożyczki na naukę, lub żądania zwrotu tej pomocy finansowej.

Komisja Odwoławcza ds. pomocy finansowej dla osób pobierających naukę jest najwyższą instancją w tych sprawach, co oznacza, że nie jest możliwe zaskarżenie decyzji Komisji Odwoławczej ds. pomocy finansowej dla osób pobierających naukę.
Ten specjalny organ decyzyjny obraduje około 8 razy w roku i składa się z naczelnika urzędu, przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pięciu pozostałych członków. Naczelnik, przewodniczący i wiceprzewodniczący są sędziami. Spośród pozostałych członków dwóch jest prawnikami, dwóch ma szczególne doświadczenie w sprawach dotyczących osób studiujących i posiada szczególne doświadczenie w dziedzinie edukacji. Ponadto członkowie komisji mają zastępców.
Postępowanie odwoławcze
Kto może wnieść odwołanie
Od decyzji może odwołać się tylko ta osobę, której decyzja dotyczy, jej pełnomocnik lub w niektórych przypadkach opiekun prawny. Innym warunkiem jest to, że decyzja musi być wydana na niekorzyść danej osoby.
Od czego można się odwoływać
Kolejnym warunkiem jest fakt istnienia decyzji, od której można się odwołać. Nie podlega odwołaniu na przykład:
– zawiadomienie zawierające informacje, które CSN wysyła przed podjęciem decyzji,
– stanowisko CSN dotyczące roszczeń o odszkodowanie lub
– pytania o plan spłat zadłużenia, odroczenie zapłaty i tym podobne. Przy tej okazji należy również wspomnieć, że Komisja Odwoławcza przyjęła zasadę, że nie ma możliwości podejmowania decyzji o wstrzymaniu wykonalności w sprawie żądania zwrotu należności.
Nie wszystkie decyzje podjęte przez CSN podlegają odwołaniu do Komisji Odwoławczej ds. pomocy finansowej dla osób pobierających naukę. Od decyzji w sprawie zwykłych spłat pożyczek na studia przysługuje natomiast odwołanie do sądu administracyjnego.
 
 Odwołanie
Odwołanie musi być sporządzone w formie pisemnej i musi z niego wynikać, jaka decyzja podlega odwołaniu i o jakie zmiany w decyzji wnosi osoba składająca odwołanie.
Odwołanie musi również zawierać:
• datę wydania decyzji
• imię i nazwisko
• numer ewidencyjny (personnummer)
• adres
• numer telefonu
• numer telefonu komórkowego
• e-mail
Do odwołania należy również dołączyć ewentualne załączniki, takie jak zaświadczenia, świadectwa szkolne lub inne dokumenty, na które się osoba powołuje. Dokumenty, które CSN już posiada w sprawie, nie muszą być ponownie załączane.
Jeżeli osoba składająca odwołanie jest niepełnoletnia, to imię i nazwisko osoby jej reprezentującej musi również być wpisane w odwołaniu. Jeżeli osoba dorosła będzie korzystać z pomocy pełnomocnika, to musi załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby.
Odwołanie należy wysłać do CSN w ciągu trzech tygodni od daty otrzymania decyzji przez osobę pobierającą naukę.
Odwołanie należy wysłać do:
CSN
PO Box 488
631 06 Eskilstuna
Po otrzymaniu odwołania CSN ustali szybko, czy istnieją podstawy do zmiany decyzji zgodnie z przepisami prawa administracyjnego. Jeśli CSN nie zmieni decyzji, wówczas odwołanie zostaje przesłane do Komisji Odwoławczej ds. pomocy finansowej dla osób pobierających naukę razem z dokumentami w sprawie.
Przebieg sprawy przed Komisją Odwoławczą ds. pomocy finansowej dla osób pobierających naukę
Po tym jak odwołanie wpłynie do Komisji Odwoławczej ds. pomocy finansowej dla osób pobierających naukę, zostaje ono zarejestrowane i przekazane do urzędnika, który się tą sprawą będzie zajmować. Osoba, która złożyła odwołanie otrzyma zawiadomienie, że odwołanie wpłynęło do urzędu wraz z informacją o możliwości kontaktowania się. Czasami wraz ze sprawą odwoławczą przekazywana jest opinia, w której CSN uzasadnia swoje stanowisko w sprawie. Opinia ta jest zawsze wysyłana do osoby, która się odwołuje, aby mogła ona mieć możliwość ustosunkowania się do stanowiska CSN, zanim Komisja Odwoławcza podejmie decyzję w sprawie. Osoba skarżąca może wysłać pismo lub e-mail do komisji i przedstawić swoje stanowisko.
Decyzje w sprawach podejmowane są przez naczelnika urzędu lub zastępcę naczelnika urzędu, lub na posiedzeniu komisji.
Po podjęciu decyzji w sprawie zostaje ona przesłana do skarżącego, a CSN otrzymuje kopię decyzji, aby móc podjąć odpowiednie działanie zgodnie z wydaną decyzją.