فارسی – Farsi

العربية

کمیته فرجامخواهی کمکهای مالی تحصیلی یک اداره دولتی است که عمدهترین وظیفه آن بررسی
، و تصمیم درباره توزیع و (CSN)پروندههای فرجامخواهی سازمان مرکزی کمکهای مالی تحصیلی
بازپرداخت کمکهای مالی تحصیلی است.

این بررسیها شامل تصمیم در پروندههای عادی بازپرداخت وام تحصیلی نیست. اینگونه پروندهها تنها در دادگاه اداری قابل فرجامخواهی است.

قانون کمکهای مالی تحصیلی (۱۳۹۵ : ۱۹۹۹) ، مقررات کمکهای مالی تحصیلی (۶۵۵ : ۲۰۰۰) و همچنین مقررات (۱۳۴۸ : ۲۰۰۷) و موازین کمیته فرجامخواهی کمکهای مالی تحصیلی، ناظر بر فعالیتهای این اداره است.

در وبگاه این اداره از جمله اطلاعاتی درباره این اداره، تصمیمهائی که در این اداره قابل فرجامخواهی هستند و چگونگی فرجامخواهی از یک تصمیم وجود دارد. در وبگاه این اداره راهنمائی درباره تصمیمهای پیشین این اداره که الگوی تصمیمهای آتی کمیته فرجامخواهی هستند و اطلاعاتی درباره چگونگی تماس با این اداره نیز وجود دارد.
————————
درباره این اداره دولتی

کمیته فرجامخواهی کمکهای مالی تحصیلی موظف است که درخواستهای فرجامخواهی تصمیمهای سازمان مرکزی کمکهای مالی تحصیلی در زمینه تصویب پرداخت کمک مالی تحصیلی یا وام تحصیلی و همچنین بازپرداخت این کمکها را بررسی میکند. از تصمیم در پروندههای عادی بازپرداخت وام تحصیلی را نمیتوان نزد کمیته فرجامخواهی کمکهای مالی تحصیلی فرجامخواهی کرد. اینگونه پروندهها را تنها در دادگاه اداری قابل فرجامخواهی است.

کمیته فرجامخواهی کمکهای مالی تحصیلی، بالاترین مرجع رسیدگی به چنین پروندههائی است. این بدان معناست که نمیتوان از تصمیمهای کمیته فرجامخواهی کمکهای مالی تحصیلی به مرجع دیگری شکایت کرد. دفتر کمیته فرجامخواهی کمکهای مالی تحصیلی که هم اکنون دارای تقریباً ۲۰ کارمند است، در شهر ”هرنوساند” قرار دارد و مسئولیت بررسی و گزارش پروندها را بر عهده دارد.

کمیته فرجامخواهی کمکهای مالی تحصیلی هر سال تقریباً ۵۰۰۰ پرونده را بررسی میکند. یک تشکیلات ویژه تصمیمگیری به نام کمیته فرجامخواهی کمکهای مالی تحصیلی در درون این اداره دولتی قرار دارد که بخش کوچکی از پروندهها را بررسی و حل و فصل میکند. بسیاری از پروندهها توسط رئیس اداره یا معاون رئیس اداره بررسی و حل و فصل میشوند.

در درون این اداره دولتی یک تشکیلات ویژه تصمیمگیری وجود دارد که کمیته فرجامخواهی نام دارد. این تشکیلات تقریباً ۸ بار در سال نشست خود را برگزار میکند. این تشکیلات دربردارنده رئیس این اداره، یک مدیر، یک معاون مدیر و پنج عضو دیگر است. رئیس اداره و مدیر، قاضیهای معمولی هستند. دو تن از عضوهای دیگر حقوقدان هستند، دو عضو دیگر آشنائی ویژه با شرایط زندگی دانشجویان دارند و یک تن نیز دانش تخصصی ویژه درباره نظام آموزشی دارد. جانشینهائی نیز برای عضوهای این تشکیلات وجود دارد. مدیر کمیته فرجامخواهی ”برتیل اکلوند” نام دارد. معاون مدیر و جانشین مدیر ”شارلوت واس” نام دارد. رئیس این اداره نیز ”ماتس تورنه رد” نام دارد.
————————
درخواست فرجامخواهی

چه کسی میتواند فرجامخواهی کند؟
یک تصمیم از سوی کسی که آن تصمیم درباره وی گرفته شده است، نماینده وی و در برخی موارد سرپرست وی قابل فرجامخواهی است. شرط دیگر آنست که آن تصمیم بر خلاف خواسته آن فرد گرفته شده باشد.

از چه چیزی میتوان فرجامخواهی کرد؟
شرط دیگر برای آنکه بتوان از یک تصمیم فرجامخواهی کرد آنست که:
در مورد ادعای خسارت (CSN) موضع سازمان مرکزی کمکهای مالی تحصیلی •
مسائل مربوط به برنامه قسط بندی، مهلت اصافی بازپرداخت و مانند آن و تصمیم درباره بازپرداخت •

همه تصمیمهائی که از سوی سازمان مرکزی کمکهای مالی تحصیلی گرفته میشوند، قابل فرجامخواهی نیستند. برای نمونه نمیتوان از اطلاعاتی را که سازمان مرکزی کمکهای مالی تحصیلی برای درخواست کنندگان میفرستد فرجامخواهی کرد، بلکه بایستی صبر کنید تا یک تصمیم قطعی گرفته شود.

فرجامخواهی
فرجامخواهی بایستی کتبی باشد و در آنجا باید قید شود که از کدام تصمیم فرجامخواهی شده است و کسی که فرجامخواهی کرده است، درخواست دارد که آن تصمیم چگونه تغییر کند.

افزون بر این شایسته است که این نکات در فرجامخواهی ذکر شود:
تاریخِ تصمیم •
نام•
شماره شناسائی•
آدرس•
شماره تلفن•
شماره تلفن همراه•
آدرس پست الکترونیکی•

مدارکی همچون گواهی تحصیلی، کارنامه، و مدارک دیگری که مورد استناد شما هستند نیز بایستی به فرجامخواهی پیوست گردند. لازم نیست مدارکی که از پیش نزد سازمان مرکزی کمکهای مالی تحصیلی هستند، دوباره فرستاده شوند.

اگر کسی که فرجامخواهی میکند به سن قانونی نرسیده باشد، بایستی نام و آدرس سرپرست وی در فرجامخواهی قید شود. اگر فردی که به سن قانونی رسیده باشد از نماینده (کفیل) استفاده کند، بایستی کفالتنامهای که نشان دهد که آن کفیل نمایندگی متقاضی فرجامخواهی را دارد.

فرجامخواهی بایستی ظرف سه هفته ار تاریخ دریافت تصمیم از سوی متقاضی، به آدرس سازمان مرکزی کمکهای مالی تحصیلی فرستاده شود.

فرجامخواهی به این آدرس فرستاده میشود:
CSN
Box 488
631 06 Eskilstuna

هنگامی که یک فرجامخواهی فرستاده شود، اگر بر اساس قانون اداری دلیلی برای تغییر تصمیم وجود داشته باشد، بایستی سازمان مرکزی کمکهای مالی تحصیلی با شتاب در این باره موضعگیری کند. اگر سازمان مرکزی کمکهای مالی تحصیلی تصمیم خود را تغییر ندهد، پرونده فرجامخواهی و مدارک موجود به کمیته فرجامخواهی کمکهای مالی تحصیلی فرستاده میشود.

فرم ویژه فرجامخواهی
استفاده از فرم ویژه کمیته فرجامخواهی کمکهای مالی تحصیلی برای فرجامخواهی ضروری نیست.

بررسی پرونده در کمیته فرجامخواهی کمکهای مالی تحصیلی
هنگامی که یک فرجامخواهی در مورد کمک مالی تحصیلی از سازمان مرکزی کمکهای مالی تحصیلی به کمیته فرجامخواهی کمکهای مالی تحصیلی میرسد، شماره پرونده ثبت میشود و کارمنان مسئول بررسی آن پرونده را بر عهده میگیرند. کسی که فرجامخواهی کرده است، نامهای دریافت خواهد کرد دائر بر آنکه آن اداره فرجامخواهی را دریافت کرده است. راههای تماس با اداره نیز در آنجا آمده است. سازمان مرکزی کمکهای مالی تحصیلی در مواردی موضع خود را نیز ضمیمه پرونده خواهد کرد. چنین موضعی همیشه برای فردی که فرجامخواهی کرده است نیز فرستاده میشود، تا وی بتواند پیش از حل و فصل پرونده از سوی
کمیته فرجامخواهی کمکهای مالی تحصیلی، نظر خود را در مورد موضع سازمان مرکزی کمکهای مالی تحصیلی بیان کند. کسی که فرجامخواهی کرده است میتواند با نامه یا با پست الکترونیکی نظرات خود را به کمیته فرجامخواهی کمکهای مالی تحصیلی اطلاع دهد.

پروندهها توسط رئیس اداره، توسط معاون رئیس اداره بررسی و یا در نشست کمیته فرجامخواهی کمکهای مالی تحصیلی حل و فصل میشوند.

هنگامی که در مورد یک پرونده تصمیم گرفته شود، تصمیم به کسی که فرجامخواهی کرده است ابلاغ میشود و سازمان مرکزی کمکهای مالی تحصیلی نیز یک نسخه از آن تصمیم را دریافت خواهد کرد تا بر اساس آن تدابیر لازم را اتخاذ کند.
————————