српски – ћирилица (serbiska kyrillisk)

Информације о Жалбеном већу за новчану помоћ током студија(Överklagandenämnden för studiestöd)
 
Старт
Жалбено веће за новчану помоћ током студија представља орган државне управе чији је главни задатак да обрађује жалбе на одлуке донете од стране Централног савета за финансирање образовања (CSN) о додели новчане помоћи и захтев за повраћај исте.
За наведени орган државне управе, важи Закон о новчаној помоћи током студија (1999:1395), одредба о новчаној помоћи током студија (2000:655) као и одредба (2007:1348) са инструкцијама за Жалбено веће, и информације о начину контактирања са органом државне управе.
На веб (web) месту органа државне управе, могу се између осталог наћи информације о органу, о томе на које одлуке се може уложити жалба и на који начин се може жалити на одлуку. Веб место садржи такође и упуствене одлуке које су донесене од стране Жалбеног већа и информације о томе како ступити у контакт са органом државне управе.
 
О наведеном органу државне управе
 
Секретаријат Жалбеног већа за новчану помоћ током студија, који тренутно има двадесетак сарадника и налази се у Херносанду (Härnösand-u), одговара за припрему и излагање предмета. Шеф овог органа државне управе је директор који се бира од стране владе.
Жалбено веће за новчану помоћ током студија решава око 5 000 предмета годишње. У оквиру Жалбеног већа за новчану помоћ током студија, постоји посебан орган за одлуке,Жалбено веће (Överklagandenämnden), који одлучује више принципијелно у важним предметима. Вишебројни предмети се решавају од стране шефа наведене државне управе или од стране заменика шефа наведене државне управе.
Жалбено веће за новчану помоћ током студија, има у задатак да одлучује о основаности жалбе на одлуку CSN-а о додели новчане помоћи за студије, или о одлуци о повраћају те новчане помоћи.
Жалбено веће за новчану помоћ током студија је задња инстанција за ове предмете, што значи да није могуће жалити се на одлуку од стране Жалбеног већа за новчану помоћ током студија.
Посебан орган за одлуке – Жалбено веће, одржава састанак 8 пута годишње и састоји се од шефа наведене државне управе, председника, заменика председника и пет осталих чланова већа. Шеф наведене државне управе, председник и заменик председника, су редовне судије. Од осталих чланова већа, два су правници, два имају посебан увид у околности студената, а један је вештак по питањима система за образовање. Такође постоје замене чланова већа.
 
 
 
 
Како уложити жалбу
Једино је лицу на које се односи одлука, његовом заступнику или пак у неким случајевима старатељу, дозвољено да поднесе жалбу на одлуку. Још један услов је да одлука није донесена у корист наведеног лица.
На шта се може поднети жалба
Још један услов је да постоји одлука на коју се може жалити. На пример, није се могуће жалити на:
·         информационе поруке које CSNшаље пре него што се донесе одлука
·         СтавCSN-апо питању захтева за обештећење, или
·         Питања о плану отплате, одлагање плаћања и слично. У овом случају се може такође напоменути да је Жалбено веће за новчану помоћ током студија, у својој пракси, разјаснило да није могуће доносити одлуку о инхибицији у предметима повраћаја новца. Не могу се ни уложити жалбе код Жалбеног већа за новчану помоћ током студија, на све одлуке које доноси CSN.Жалбе на одлуке предмета о редовном отплаћивању студентског кредита се стога подносе код Управног суда.
Жалба
Жалба мора бити у писменој форми и мора из ње произилазити на коју одлуку је поднета жалба и на који начин подносилац жалбе жели да се одлука преиначи.
У жалби треба такође навести:
·         датум одлуке
·         име
·         матични број
·         адресу
·         број телефона
·         број мобилног телефона
·         е-маил адресу
Евентуални прилози жалби могу бити на пример: потврде или други документи који се траже. Ако пунолетно лице ангажује пуномоћника, то се мора приложити пуномоћје за представника.
Жалба се шаље CSN-уу року од три недеље од дана када је студент примио одлуку.
Жалба се шаље на адресу:
CSN
Box 488
631 06 Eskilstuna
CSNће, након пријема жалбе, брзо заузети став о томе да ли постоји разлог за промену одлукеу складу са правилима Управног закона. У случају да CSNне промени одлуку, жалба ће се даље послати Жалбеном већу за новчану помоћ током студија, заједно са документима предмета.
Ток предмета код Жалбеног већа за новчану помоћ.
Када жалбени предмет од CSN:астигне код Жалбеног већа за новчану помоћ, он се региструје и прихвата на обраду од стране референта органа државне управе. Лице које је предало жалбу ће добити обавештење да је жалба примљена код органа државне управе, са подацима о могућностима ступања у контакт. Предмет понекад прати и изјашњење, где CSNизлаже свој став по питању жалбе. Такво изјашњење се увек шаље лицу које је предало жалбу, како би се истом пружила могућност да изнесе своје мишљење на одлуку CSN:а, пре него што Жалбено веће за новчану помоћ донесе одлуку у предмету. Лице које се жалило, може послати е-маил већу и тако изложити свој став.
Одлуке по предмету се доносе како од стране шефа органа државне управе тако и од заменика шефа државне управе или приликом неког састанка већа.

Када се одлука донесе по питанњу неког предмета, то се решење шаље подносиоцу жалбе а CSNдобија копију одлуке, да би могао да предузме мере којима одлука води