Eftergift

Beslut 2013-03-11/Dnr.2013-00398

Vid ”förtida” inkomstavstämning finns synnerliga skäl att efterge återkrav av små belopp.

Dokument: 2013-00398.pdf (18671)kB

Publicerad: 2013-03-25 10:47


Beslut 2006-10-02/Dnr. 2006-02134

Nämnden fann – vid återkrav av studiemedel på grund av för hög inkomst – synnerliga skäl att bortse från en del av retroaktivt utbetalad sjukersättning som utbetalats direkt till socialtjänsten som återbetalning av försörjningsstöd.

<Dokument: 2006-02134.pdf (17266)kB

Publicerad: 2010-12-16 09:49


Beslut 2007-09-17/Dnr. 2007-02400

Om ett återkrav delvis beror på att CSN har hanterat lämnade uppgifter felaktigt så kan det utgöra synnerliga skäl att efterge återkravet.

<Dokument: 2007-02400.pdf (17084)kB

Publicerad: 2010-12-10 10:10


Beslut 2006-06-19/Dnr. 2006-01990

Om ett återkrav delvis beror på felaktig hantering från CSN:s sida kan det ses somsynnerliga skäl att efterge återkravet. I det här fallet hade CSN fört in fel inkomstuppgifter för den studerande.

<Dokument: 2006-01990.pdf (18510)kB

Publicerad: 2010-12-10 10:03


Beslut 2006-05-29/Dnr. 2006-01328

Om ett återkrav delvis beror på att CSN har hanterat lämnade uppgifter felaktigt, så kan det utgöra synnerliga skäl att efterge återkravet. I det här fallet hade den studerande lämnat uppgifter om ”andra förmåner”, men CSN tog inte hänsyn till de uppgifterna när studiemedelsbeloppet beräknades.

<Dokument: 2006-01328.pdf (16955)kB

Publicerad: 2010-12-06 16:52