Inackorderingstillägg

Beslut 2023-02-22/Dnr. 2022-04096

Fråga om möjligheten att göra en prövning av om det finns särskilda skäl när någon av den studerandes vårdnadshavare är bosatta på studieorten.

Dokument: 2022-04096

Publicerad: 2023-03-03


Beslut 2022-12-07/Dnr. 2022-03541

Fråga om inackorderingstillägg kan beviljas när en studerande, till väsentlig del, får sin inackordering bekostat av en kommun.

Dokument: 2022-03541

Publicerad: 2023-02-13


Beslut 2022-03-16/Dnr. 2021-05762

Ett byte av skola i samband med att föräldrarna flyttade efter 2,5 månad bedömdes inte ha inneburit en väsentlig olägenhet för den studerande.

Dokument: 2021-05762

Publicerad: 2022-04-07


Beslut 2021-12-08/Dnr. 2021-04810

Fråga om särskilda skäl att bevilja inackorderingstillägg när utbildningen finns på hemorten. I det här fallet hade den valda skolan, i sig, särskilda förutsättningar att tillgodose den studerandes behov.

Dokument: 2021-04810

Publicerad: 2021-12-20


Beslut 2020-12-02/Dnr. 2020-03796

Fråga om inackorderingstillägg vid distansstudier.

Dokument: 2020-03796

Publicerad: 2021-02-16


Beslut 2016-02-15/Dnr. 2016-00209

Fråga om särskilda skäl att bevilja inackorderingstillägg när utbildningen finns på hemorten. I det här fallet hade den valda skolan och skolan på hemorten särskilda resurser i form av t.ex. specialpedagog men den valda skolan, i sig, hade särskilda förutsättningar att tillgodose den studerandes behov.

Dokument: 2016-00209

Publicerad: 2016-10-03


Beslut 2013-10-14/Dnr. 2013-03003

Det förhållande att föräldern arbetar som lärare på programmet på hemorten är inte särskilda skäl att göra undantag.

Dokument: 2013-03003.pdf (15748)kB

Publicerad: 2013-10-25 10:59


Beslut 2013-01-28/Dnr.2012-06178

Om motsvarande utbildning ges på hemorten beviljas inte inackorderingstillägg. Att den valda utbildningen går att genomföra på kortare tid är inte särskilda skäl att bortse från utbildningen på hemorten.

Dokument: 2012-06178.pdf (80096)

Publicerad: 2013-02-07 16:05


Beslut 2012-03-12/Dnr.2011-06108

Särskilda skäl att bortse från en utbildning på hemorten när denna i stor utsträckning har ersatt den skolförlagda utbildningen med praktik.

Dokument: 2011-06108.pdf (24827)kB

Publicerad: 2012-03-23 16:10


Beslut 2012-01-30/Dnr.2011-06381

När motsvarande utbildning finns på en av de orter där föräldrarna är bosatta finns inte förutsättning för inackorderingstillägg för studier på en tredje ort.

Dokument: 2011-06381.pdf (22646)kB

Publicerad: 2012-02-10 13:06


Beslut 2012-01-30/Dnr.2011-05977

Det är CSN som med sin utredning ska visa att det finns en motsvarande utbildning på hemorten och att restiden från föräldrahemmet till den utbildningen inte skulle vara minst två timmar per dag under minst fyra dagar per tvåveckorsperiod.

Dokument: 2011-05977.pdf (24417)kB

Publicerad: 2012-02-10 12:56


Beslut 2011-12-12/Dnr.2011-05943

Ett byte av skola i samband med att föräldrarna flyttade efter 1,5 månad bedömdes inte ha inneburit en väsentlig olägenhet för den studerande.

Dokument: 2011-05943.pdf (16705)kB

Publicerad: 2011-12-22 10:00


 

Beslut 2011-12-12/Dnr.2011-04917

Särskilda skäl att bortse från en utbildning på hemorten, när det är denna, inte den valda utbildningen, som givits särpräglad utformning.

Dokument: 2011-04917.pdf (16110)kB

Publicerad: 2011-12-22 09:54


Beslut 2011-12-12/Dnr.2011-04905

Särskilda skäl att bortse från en utbildning på hemorten när både denna och den valda utbildningen givits särpräglade utformningar.

Dokument: 2011-04905.pdf (14733)kB

Publicerad: 2011-12-22 09:48


Beslut 2011-03-14/Dnr. 2011-00998

Förutsättningarna för inackorderingstillägg är inte uppfyllda när en förälder bor på studieorten. Önskemål att inte bo hos föräldern på studieorten är inte särskilda skäl att göra undantag.

Dokument: 2011-00998.pdf (14579)kB

Publicerad: 2011-03-30 15:25


 

Beslut 2009-12-14/Dnr.2009-03474

Om motsvarande utbildning ges på hemorten beviljas inte inackorderingstillägg. Lokala inriktningar som ryms inom valbara kurser och individuella valet berättigar inte till inackorderingstillägg.

Dokument: 2009-03474.pdf (16512)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:31


Beslut 2009-09-21/Dnr.2009-03103

Fall där en studerande beviljas inackorderingstillägg för utlandsstudier. Gymnasiestudier kan normalt med lika stor fördel bedrivas vid en svensk läroanstalt, men nämnden bedömde att här fanns särskilda skäl att göra undantag.

Dokument: 2009-03103.pdf (14895)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:31


Beslut 2009-09-21/Dnr.2009-03057

En studerande som fått inackorderingsbidrag från hemkommunen för studier vid en kommunal skola kan beviljas inackorderingstillägg om skolan omvandlas till friskola under utbildningens gång.

Dokument: 2009-03057.pdf (14738)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:31

Beslut 2009-04-27/Dnr.2009-00943

Om skolan flyttar under utbildningstiden kan det vara möjligt att bli beviljad inackorderingstillägg för att inte behöva byta utbildning.

Dokument: 2009-00943.pdf (14977)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:31

Beslut 2009-04-27/Dnr.2009-00577

Inackorderingstillägg kan beviljas under en begränsad tid i avvaktan på att förälder flyttat till studieorten.

Dokument: 2009-00577.pdf (15135)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:31

Beslut 2009-02-02/Dnr.2008-04399

För att en studerandes särskilda behov ska utgöra särskilda skäl förutsätts att:

  1. Skolorna på hemorten saknar resurser för elever med särskilda behov.
  2. Den sökta skolan har särskilda förutsättningar att tillgodose elevens behov.

Dokument: 2008-04399.pdf (16482)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:31


Beslut 2008-11-10/Dnr.2008-03239

Inackorderingstillägg beviljas inte om staten, en kommun eller ett landsting betalar för hela eller största delen den studerandes uppehälle.

Dokument: 2008-03239.pdf (14564)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:31


Beslut 2007-11-12/Dnr.2007-04370

Inackorderingstillägg beviljas bara om det inte är möjligt att läsa en motsvarande utbildning på hemorten. Undantag kan göras om det finns särskilda skäl.Behov av inackordering av skäl som beror på den studerandes hemförhållanden och andra personliga förhållanden bör vara socialtjänstens ansvarsområde.

Dokument: 2007-04370.pdf (14950)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:31


Beslut 2006-10-02/Dnr.2006-03285

När en studerandes vårdnadshavare flyttar från Sverige finns möjlighet för den studerande att gå i svensk skola med inackorderingstillägg. I den situation som finns i det här fallet, när vårdnadshavarens flytt ska ske en månad in på terminen, finns särskilda skäl att lämna inackorderingstillägg även för den första månaden.

Dokument: 2006-03285.pdf (14744)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:30

Beslut 2006-10-02/Dnr.2006-03284

Inackorderingstillägg beviljas inte om staten, en kommun eller ett landsting betalar för hela eller största delen den studerandes uppehälle. Bistånd enligt socialtjänstlagen räknas inte som att kommunen betalar för den studerandes uppehälle.

Dokument: 2006-03284.pdf (14845)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:30


Beslut 2006-11-13/Dnr.2006-03248

Om den studerande inte skulle ha blivit antagen till motsvarande utbildning på hemorten kan inackorderingstillägg beviljas trots att det finns en motsvarande utbildning på hemorten.

Dokument: 2006-03248.pdf (14997)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:29


Beslut 2006-09-11/Dnr.2006-02865

Inackorderingstillägg lämnas inte för studier på annan ort om motsvarande utbildning finns på hemorten. Undantag kan göras om det finns särskilda skäl. Tillgodoseende av fritidsintressen, i det här fallet hästhoppning/-dressyr, ansågs inte utgöra sådana särskilda skäl.

Dokument: 2006-02865.pdf (16227)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:29

Beslut 2006-05-08/Dnr.2006-01259

I det här fallet har den studerande tidigare fått bidrag för studier på annan ort från kommunen, och en övergång till gymnasieskolan på hemorten är inte rimlig. Nämnden har bedömt detta tillsammans vara särskilda skäl till inackorderingstillägg.

Dokument: 2006-01259.pdf (16843)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:29


Beslut 2006-04-10/Dnr.2006-00834

Inackorderingstillägg lämnas bara när det inte finns en motsvarande utbildning på hemorten. Undantag kan göras om det finns särskilda skäl. I det här fallet hade den sökande särskilda behov som inte kunde tillgodoses av skolorna på hemorten.

Dokument: 2006-00834.pdf (15173)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:29


Beslut 2006-05-08/Dnr.2006-00640

Den studerande kan bli beviljad inackorderingstillägg även om han eller hon bor inackorderad på en annan ort än studieorten.

Dokument: 2006-00640.pdf (16567)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:29

Beslut 2006-02-06/Dnr.2005-05117

Hantverksprogrammet utan nationell inriktning kan på olika orter ha väldigt skiftande inriktningar och leda till helt olika yrken. I det här fallet är frågan om en studerande inte behöver inackorderingstillägg därför att han eller hon på hemorten kan gå en utbildning på samma program, men till ett helt annat yrke.

Dokument: 2005-05117.pdf (17693)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:29


Tillbaka