Övrigt

Beslut 2020-02-12/Dnr.2019-05337

I det här fallet, avseende antal veckor med studielån, bedömde nämnden att den studerandes reella studieavbrott understigit ett år, innebärande att han fått studielån under en sammanhängande period.

Dokument: 2019-05337

Publicerad: 2020-03-13


Beslut 2013-03-11/Dnr.2013-00398

Vid ”förtida” inkomstavstämning finns synnerliga skäl att efterge återkrav av små belopp.

Dokument: 2013-00398.pdf (18671)kB

Publicerad: 2013-03-25 10:49


Beslut 2012-04-23/Dnr. 2012-00160

En kombination av ömmande omständigheter och att felaktig information från CSN sannolikt bidragit till den uppkomna situationen bedömdes vara synnerliga skäl att efterge återkravet.

Dokument: 2012-00160.pdf (15073)kB

Publicerad: 2012-05-02 16:19


Beslut 2011-10-31/Dnr. 2011-03806

Merkostnadslån för inköp av instrument beviljades med villkor. Ett sådant villkor kan läggas till grund för att ändra beviljningen och stoppa nya utbetalningar. Däremot kan villkoret inte läggas till grund för att återkräva utbetalade belopp.

Dokument: 2011-03806.pdf (21120)kB

Publicerad: 2011-11-11 15:25

Beslut 2011-06-13/Dnr. 2011-02514

Om en felaktig beviljning berott på felaktig hantering från CSN:s sida av lämnade uppgifter så kan de utgöra synnerliga skäl att efterge återkrav.

Dokument: 2011-02514.pdf (15946)kB

Publicerad: 2011-06-27 09:47


Beslut 2008-02-18/Dnr. 2008-00028

Studiestöd för eftergymnasiala studier utanför Norden kan bara beviljas om Högskoleverket har beslutat att utbildningen kan anses ha en godtagbar standard. Det här fallet handlar också om förutsättningar för återkrav.

Dokument: 2008-00028.pdf (17052)kB

Publicerad: 2010-12-16 10:50


Beslut 2006-08-21/Dnr. 2006-02169

I det här fallet handlar överklagandet om i vilken utsträckning den klagande betalat sin skuld, och om CSN:s åtgärder vid hantering av fordran. Studiestödslagen innehåller inte några regler för sådana frågor, och därför kan ärendet inte prövas av överklagandenämnden.

Dokument: 2006-02169.pdf (14643)kB

Publicerad: 2010-12-16 10:48

Beslut 2006-06-19/Dnr. 2006-01243

Synnerliga skäl kan vara att CSN lämnat felaktig eller ofullständig information av betydelse. I det här fallet har den studerande kunnat vara vilseledd av CSN både om möjligheterna att få behålla beviljat studiemedel vid ett byte av utbildning, och om sin skyldighet att genast anmäla studieavbrottet för sina högskolestudier.

Dokument: 2006-01243.pdf (15176)kB

Publicerad: 2010-12-16 10:46


Beslut 2006-05-29/Dnr. 2006-01130

Tilläggsbidrag kan bara betalas ut till en vårdnadshavare åt gången. I det här fallet har två vårdnadshavare fått tilläggsbidrag för samma veckor. Detta fel har CSN inte fått rätta genom återkrav.

Dokument: 2006-01130.pdf (14966)kB

Publicerad: 2010-12-16 10:40