Meänkieli

Startti
Opintotuen valituslautakunta oon valtiolinen viranomhainen jonka pääasialinen tehtävä oon harkita valituksia Keskheisen opintotukilautakunnan (CSN) päätöksistä joissa myönethään opintotukea eli vaaithaan opintotuen takasimaksoa.
Viranomhaisen toiminalle jällaa opintotukilaki (1999:1395),
opintotukiasetus (-förordning) (2000:655) ja asetus (2007:1348) jossa oon ohjeet
Opintotuen valituslautakunnale.
Viranomhaisen webbipaikala oon muumuassa tietoa viranomhaisesta, siittä mistä päätöksistä
saattaa valittaa ja miten päätöksestä valitethaan. Webbipaikala oon kans suuntaa antavia päätöksiä jokka Opintotuen valituslautakunta oon tehny ja tietoa siittä mitenkä viranomhaisen kans saattaa ottaa kontaktia.
Viranomhaisesta
Opintotuen valituslautakunnan kanslii, jossa tällä hetkelä oon parikymmentä työntekijää ja joka
oon Härnösandissa, vastaa asioitten valmistelusta ja niitten esittelystä.
Opintotuen valituslautakunta käsittellee nuin 7 000 asiaa vuessa. Viranomhaisella oon erityinen päätösorkaani, Valituslautakunta, joka päättää enämpi periaatheelisesti tärkeistä asioista. Usseista asioista päättää viranomhaispäälikkö eli avustava viranomhaispäälikkö.
Opintotuen valituslautakunnala oon tehtävännä harkita valituksia CSN:n päätöksistä myöntää opintorahhaa (-medel) eli opintoapua eli niitten tukimuo´oitten takasiperimisestä.
Opintotuen valituslautakunta oon korkein instansi näissä asioissa, joka tarkottaa ette Opintotuen valituslautakunnan päätöksestä ei saata valittaa.
Erityinen päätösorkaani kokkointuu nuin 8 kertaa vuessa ja siihen kuuluu viranomhaispäälikkö, yks puhheenjohtaja, yks varapuhheenjohtaja ja viis muuta jäsentä.
Viranomhaispäälikkö, puhheenjohtaja ja varapuhheenjohtaja oon ortinaari tuomaria. Niistä muista jäsenistä kaks oon jyristiä, kahela oon erityistä tietoa opiskelioitten olosuhtheista ja yhelä oon asian­tuntemusta koulutuslaitoksesta. Jäsenille oon kans varajäsenet.
Valittaminen
Kuka saapi valittaa
Päätöksestä saapi vain valittaa se jota päätös koskee, hänen eustaja eli joissaki taphauksissa
huoltaja. Toinen eelytys valittamiselle oon ette päätös oon menny hakijaa vasthaan.
 
Mistä saapi valittaa
Yks muu eelytys oon ette oon olemassa päätös josta saattaa valittaa. Esimerkiksi seuraavista
ei saata valittaa
· informasuunitietotus jonka CSN lähättää ulos ennen päätöstä,
· CSN:n kannanaotto vahinkonkorvausvaatimuksesta eli
· kysymykset vähittäismaksoplaanista, maksamisen lykkäyksestä ja vastaavasta. Tässä yhtheyessä saattaa kans mainita ette Valituslautakunta omassa käytänössä oon selvästi sanonu ette takasiperimis­asioissa ei ole maholisuutta päättää keskheyttämisestä (inhibition).
Kaikista päätöksistä jokka CSN tekkee ei saata valittaa Opintotuen valituslautakunnale. Päätöksistä jokka koskeva opintolainan ortinaari takasimaksoa valitethaan sen eestä hallinto-oikeutheen (förvaltnings-).
Valittaminen
Valitus pittää olla kirjalinen ja siittä häätyy käyä ilmi mistä päätöksestä valitethaan ja mitenkä hään joka valittaa halva ette päätöstä muutethaan.
Valituksessa pitäs kans näkyä:
• päätöspäivän päivämäärä
• nimi
• henkilönumero
• osote
• telefooninumero
• käsifooninumero
• e-postiosote
Valituksheen liitethään kans maholisia piilaakoja niinku intyykiä, totistuksia eli muita asiapaperia
joihin viitathaan. Niitä asiapaperia joita CSN:n asiassa jo oon, ei tartte lähättää sisäle uuesti.
Jos se joka valittaa ei ole täysvaltanen niin eustajan nimi ja osote häätyy kans käyä ilmi valituksesta. Jos täysivaltanen asioittee ompyytin kautta, ompyytilä häätyy olla hulmahti.
Valituksen häätyy lähättää sisäle CSN:le kolmen viikon sisäle siittä päivästä ko opiskelija sai tion päätöksestä.
Valitus lähätethään osotheesheen: 
CSN
Box 488
631 06 Eskilstuna
Ko valitus tullee perile, CSN häätyy kierästi ottaa kantaa siihen jos hallintolain määräyksitten mukhaan oon olemassa syytä muuttaa päätöstä. Jos CSN i muuta päätöstä, valitus lähätethään Opintotuen valituslautakunnale yhessä asian asiapaperitten kans.

Asian kulku Opintotuen valituslautakunnala
Ko valitusasia tullee Opintotuen valituslautakunnale CSN:ltä se rekistreerathaan ja viranomhaisen käsittelijät ottava sen halthuun. Se joka oon valittannu saapi ilmotuksen siittä ette valitus oon tullu viranomhaiselle ja kans tiot kontaktimaholisuuksista. Asian kans lähätethään joskus lausunto jossa CSN antaa oman kannanoton valituksesta. Semmonen lausunto lähätethään aina sille joka oon valittannu niin ette hään saattaa jättää omat mielipitheet CSN:n kannanotosta ennen ko
Opintotuen valituslautakunta päättää asiasta. Se joka oon valittannu saattaa lähättää preivin eli e-postin lautakunnale ja antaa omat mielipitheet.
Asiasta päättää joko viranomhaispäälikkö eli avustava viranomhaispäälikkö eli päätös tehhään lautakunnan kokkouksessa.
Ko asiasta oon päätetty, päätös lähätethään sille joka oon valittannu ja CSN saapi kopian päätöksestä

niin ette net saattava tehä net toihmeenpanot johon päätös johtaa.