Avgöranden

Här presenteras vägledande avgöranden som har beslutats av Överklagandenämnden. Det är dels sådana avgöranden som är principiellt viktiga, dels sådana som bedömts ha ett allmänt intresse genom att vara vägledande i liknande situationer. Besluten har avidentifierats, även vissa uppgifter som saknar intresse har tagits bort

Senaste avgöranden

Beslut 2014-08-25/Dnr.2014-01757

Fråga om särskilda skäl att bevilja studiemedel för deltidsstudier som bedrivs parallellt på program i Sverige och inom ramen för ett utbytesprogram i land utanför EES/Schweiz.

Dokument: 2014-01757.pdf (81205)kB

Publicerad: 2014-08-27 15:02


Beslut 2014-08-25/Dnr.2014-01964

Fråga om en utbildning, utanför Norden, hör till en sådan utbildning inom hälso- och sjukvårdens område som avses i 12 kap. 18 § CSNFS 2001:1. 

Dokument: 2014-01964.pdf (86273)kB

Publicerad: 2014-08-27 13:25


Beslut 2014-08-25/Dnr.2014-02813

Fråga om ansökan om lärlingsersättning inkommit i rätt tid.

Dokument: 2014-02813.pdf (76929)kB

Publicerad: 2014-08-27 13:02


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se