Avgöranden

Här presenteras vägledande avgöranden som har beslutats av Överklagandenämnden. Det är dels sådana avgöranden som är principiellt viktiga, dels sådana som bedömts ha ett allmänt intresse genom att vara vägledande i liknande situationer. Besluten har avidentifierats, även vissa uppgifter som saknar intresse har tagits bort

Senaste avgöranden

Beslut 2015-03-16/Dnr. 2014-04806

En endast namngiven förälder, dvs. som saknar person- och samordningsnummer, som är antecknad som vårdnadshavare i folkbokföringen bör normalt sett inte räknas som en verklig vårdnadshavare, vid prövningen av rätten till extra tillägg.

Dokument: 2014-04806.pdf (26176)kB

Publicerad: 2015-04-02 11:27


Beslut 2015-03-16/Dnr.2015-00386

Parallella studier vid utbildningar med olika omfattning. Frågan i ärendet är om de studier som den studerande bedriver på komvux ska räknas med vid bestämningen av vad som utgör en studieperiod, med hänsyn till att den studerande, på grund av sin låga ålder, inte är berättigad till studiemedel för dessa studier.

Dokument: 2015-00386.pdf (91283)kB

Publicerad: 2015-04-02 10:11


Beslut 2015-03-16/Dnr.2015-00244

Egen sjukdom kan vara särskilda skäl att bortse från bristande studieresultat. Den studerande hade fått studiemedel trots att studieresultaten var otillräckliga. Studieresultaten från denna nya period var också otillräckliga. Särskilda skäl att åter bortse från de bristande studieresultaten, med hänsyn till i huvudsak likvärdiga skäl, ansågs inte föreligga. 

Dokument: 2015-00244.pdf (82883)kB

Publicerad: 2015-04-01 13:50


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se