Om myndigheten

Överklagandenämndens för studiestöd kansli, som för närvarande har tjugotalet medarbetare och ligger i Härnösand, svarar för beredning och föredragning av ärendena. Chef för myndigheten är  direktör Hans Göran Åhgren.

Överklagandenämnden för studiestöd handlägger cirka 5 - 6 000 ärenden per år. Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan, Överklagandenämnden, som avgör mer principiellt viktiga ärenden. Flertalet ärenden avgörs av myndighetschefen eller den biträdande myndighetschefen.

Överklagandenämnden för studiestöd har till uppgift att pröva överklaganden av CSN:s beslut om beviljning av studiemedel eller studiehjälp eller om återkrav av dessa stöd. Fr o m år 2014 handlägger ÖKS överklaganden som avser "Lärlingsersättning".

Överklagandenämnden för studiestöd är högsta instans i dessa ärenden, vilket innebär att det inte går att överklaga Överklagandenämndens för studiestöd beslut.

Det särskilda beslutsorganet sammanträder cirka 8 gånger per år och består av myndighetschefen, en ordförande, en vice ordförande samt fem övriga ledamöter. Ordföranden och vice ordföranden är ordinarie domare. Av de övriga ledamöterna är två jurister, två har särskild insikt i studerandes förhållanden och en har särskild sakkunskap om utbildningsväsendet. Det finns också ersättare för ledamöterna.
 

 

Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se