Avgöranden - Studiemedel under ledighet eller sjukdom

Beslut 2007-08-13/Dnr.2007-01508

För sjukperiod som infaller efter studietidens början får studiemedel lämnas bara om en ansökan om studiemedel har kommit in till CSN före sjukperiodens början. I det här fallet fanns synnerliga skäl att lämna studiemedel trots att ansökan inkom efter sjukperiodens början.

Dokument: 2007-01508.pdf (15268)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:35


Beslut 2007-04-23/Dnr.2007-00463

När det gäller sjukdom under studier utomlands är det CSN:s skyldighet, inte Försäkringskassans, att ta ställning till om en sjukperiod ska godkännas eller inte. Det här fallet handlar om studiestöd under sjukdom utomlands.

Dokument: 2007-00463.pdf (18154)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:34


Beslut 2007-03-19/Dnr.2006-04901

Ansökan om ledighet med bibehållet studiemedel för vård av närstående med ätstörningar.

Dokument: 2006-04901.pdf (15317)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:32


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se