Avgöranden - Övrigt

Beslut 2011-06-13/Dnr. 2011-02514

Om en felaktig beviljning berott på felaktig hantering från CSN:s sida av lämnade uppgifter så kan de utgöra synnerliga skäl att efterge återkrav.

Dokument: 2011-02514.pdf (15946)kB

Publicerad: 2011-06-27 09:47


Beslut 2008-02-18/Dnr. 2008-00028

Studiestöd för eftergymnasiala studier utanför Norden kan bara beviljas om Högskoleverket har beslutat att utbildningen kan anses ha en godtagbar standard. Det här fallet handlar också om förutsättningar för återkrav.

Dokument: 2008-00028.pdf (17052)kB

Publicerad: 2010-12-16 10:50


Beslut 2006-08-21/Dnr. 2006-02169

I det här fallet handlar överklagandet om i vilken utsträckning den klagande betalat sin skuld, och om CSN:s åtgärder vid hantering av fordran. Studiestödslagen innehåller inte några regler för sådana frågor, och därför kan ärendet inte prövas av överklagandenämnden.

Dokument: 2006-02169.pdf (14643)kB

Publicerad: 2010-12-16 10:48


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se