Överklagandenämnden för studiestöd

 Överklagandenämnden för studiestöd är en statlig myndighet vars huvudsakliga uppgift är att pröva överklaganden av Centrala studiestödsnämndens (CSN) beslut om tilldelning och återkrav av studiestöd.

 För myndighetens verksamhet gäller studiestödslagen (1999:1395), 
studiestödsförordningen (2000:655) samt förordningen (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd.

 På myndighetens webbplats finns bland annat information om myndigheten, vilka beslut som kan överklagas och hur man överklagar ett beslut. Webbplatsen innehåller även vägledande avgöranden som har beslutats av Överklagandenämnden och information om hur man kontaktar myndigheten.

________________________________________________________

Handläggningstider
Överklagandenämndens målsättning är att avgöra ärenden som rör beviljning inom fyra veckor och återkravsärenden inom nio veckor.
På grund av en ökad ärendetillströmning är handläggningstiden för beviljningsärenden, och även vissa andra ärendegrupper, för närvarande något längre och kan uppgå till omkring sex veckor.
Uppdaterat 2014-10-22

BEGRÄNSAT ÖPPETHÅLLANDE

Överklagandenämndens kansli håller onsdagen den 17 december -14 öppet till kl 11:30 pga personalutbildning.

Av: Bengt Johnsson

Publicerad: 2014-12-16 13:57


ÅRSREDOVISNING 2013

Här kan du hämta Överklagandenämndens
årsredovisning,exklusive finansiell del, för  år 2013.
 Årsredovisning 2013

Av: Bengt Johnsson

Publicerad: 2014-08-20 08:31

Uppdaterad: 2014-08-20 10:11


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se